62 732 03 67 | 519 332 785 sekretariat@poradniaostrzeszow.pl

Przesiewowe Badania Logopedyczne Poprawna mowa na szkolnym starcie na stałe wpisały się w kalendarz jesiennych działań terenowych naszej Poradni. Ich celem było sprawne wyłonienie dzieci w wieku przedszkolnym mówiących nieprawidłowo, pomoc przedszkolom i szkołom w organizacji zajęć logopedycznych, konsultacje, a także wymiana doświadczeń z logopedami pracującymi w placówkach oświatowych na terenie naszego powiatu.

W przeciągu ostatnich lat obserwujemy intensywny rozwój logopedii przedszkolnej i szkolnej. Logopedzi działający na mocy obowiązujących przepisów prawnych * kwalifikują dzieci do terapii, organizują zajęcia.

Wymiana doświadczeń z logopedami PPP odbywa się w trakcie indywidualnych kontaktów terapeutów, konsultacji oraz na corocznej Konferencji Logopedów z Terenu Powiatu Ostrzeszowskiego. Nadal jednak bardzo cenimy sobie możliwość współuczestniczenia w diagnozie logopedycznej na terenie Państwa placówek.

W tym roku szkolnym, ze względu na bardzo dużą liczbę zgłoszeń dzieci na diagnozy do naszej Poradni, nie jesteśmy w stanie poświęcić września i października na przesiewowe badania w terenie. W związku z tym, w tym roku szkolnym, zgodnie z decyzją Dyrektora Poradni, Przesiewowe Badania Logopedyczne Poprawna mowa na szkolnym starcie nie odbędą się. Zachęcamy logopedów do kontaktu i współpracy z nami, a w razie potrzeby, do pogłębienia diagnostyki poszczególnych dzieci w naszej Poradni.

Załączamy listę logopedów świadczących bezpłatną pomoc na terenie Ostrzeszowa oraz kryteria oceny mowy dzieci w wieku przedszkolnym. W październiku 2023 r. planujemy w naszej Poradni zorganizować spotkanie szkoleniowe dla rodziców nt Wspomagania rozwoju mowy dziecka. O szczegółach powiadomimy Państwa na początku października.

*ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

§ 25. Do zadań logopedy w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności:

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;

2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Z poważaniem

dyrektor Beata Rybczyńska

neurologopeda Anna Stanisławska

logopeda Katarzyna Moskwa