62 732 03 67 | 519 332 785 sekretariat@poradniaostrzeszow.pl

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W OSTRZESZOWIE

Uchwałą nr 7/2017/2018
Rada Pedagogiczna Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Ostrzeszowie wprowadziła zmiany
do Statutu w wyniku, czego powstał tekst
jednolity niniejszego dokumentu

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrzeszowie, ul. Gen. Sikorskiego 19 zwana dalej „Poradnią” jest publiczną placówką oświatową zorganizowaną i działającą na zasadach określonych w:

1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361)
2)Ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe Dz. U. z dnia 11 stycznia 2017r. Poz. 59
3) Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. (Dz. U. z 13 lutego 2013 r. poz. 199) w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych z późn. zm.
4) Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. Nr 223, poz. 1869) oraz rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. (Dz. U. nr 228, poz. 1492) zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
5) Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 07 września 2017r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz.U. z dnia 14 września 2017, Poz 1743)

2. Organem prowadzącym poradnię jest Powiat Ostrzeszowski.

3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Wielkopolski Kurator Oświaty.

 

Rozdział 2
Cele i zadania

§ 2. 1. Celem działania poradni jest udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a rodzicom i nauczycielom udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

2. Do zadań poradni należy w szczególności:

 1. diagnozowanie dzieci i młodzieży w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania oraz wskazanie sposobu rozwiązania problemu;
 2. prowadzenie terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin;
 3. udzielanie wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
 4. udzielanie pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, a także w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych
  i wychowawczych;
 5. udzielanie nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom pomocy w:
  a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym w rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej,
  b) planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego,
  c) rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów;
 6. współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
 7. współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami w określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno- komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci niepełnosprawnych;
 8. udzielanie nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych, specjalistom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
 9. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci
  i młodzieży;
 10. prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci
  i młodzieży, rodziców i nauczycieli;
 11. udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom;
 12. wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek, które polega na zaplanowaniu
  i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę, jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie:
  a) wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowanie zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy, oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty,
  b) wymagań stawianych wobec przedszkoli, szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej,
  c) realizacji podstaw programowych,
  d) rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania,
  e) analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników sprawdzianu i egzaminów oraz na ich podstawie zdiagnozowanie potrzeb,
  f) innych potrzeb wskazanych przez przedszkole, szkołę lub placówkę.

 

3. Korzystanie z pomocy poradni jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

§ 3. Poradnia realizuje zadania poprzez stosowanie różnorodnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, szczególnie przez:

 • diagnozowanie;
 1. porady i konsultacje;
 2. indywidualne lub grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży;
 3. terapię rodziny;
 4. grupy wsparcia;
 5. opiniowanie;
 6. prowadzenie mediacji;
 7. interwencję kryzysową;
 8. warsztaty;
 9. wykłady i prelekcje;
 10. udział w spotkaniach nauczycieli , wychowawców grup wychowawczych i specjalistów;
 11. udział w zebraniach rad pedagogicznych;
 12. działalność profilaktyczną;
 13. działalność informacyjno-szkoleniową;
 14. inne wg potrzeb zgodnie z prawem oświatowy;

§ 4. Pracownicy pedagogiczni poradni zobowiązani są do realizacji swoich zadań statutowych również poza poradnią (w szkołach i placówkach). Zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem, po uzgodnieniu warunków współpracy przez obie strony. W wyjątkowych przypadkach diagnoza może odbywać się w miejscu przebywania dziecka, jeśli jest to konieczne do wydania opinii lub orzeczenia. Wszelkie formy terapii odbywają się tylko w trybie stacjonarnym na terenie Poradni.

§ 5. 1. W poradni, na zasadach określonych w aktualnym Rozporządzeniu MEN działają:

2. Zespoły Orzekające wydają:

 • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w tym dzieci z Autyzmem i zespołem Aspergera, dzieci niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową w tym afazja;
 • orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej;
 • orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły;
 • orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim;
 • opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole;

3. Zespoły Orzekające wydają orzeczenia i opinie dla uczniów szkół i przedszkoli położonych na terenie Powiatu Ostrzeszowskiego, dzieci nie uczęszczających do placówki, ale zamieszkujących na terenie działania poradni.

3a. Orzeczenia oraz opinie dla dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących
 i słabo słyszących wydają zespoły działające w poradniach wskazanych przez kuratora oświaty, za zgodą organu prowadzącego.

4. Zespoły Orzekające powołuje dyrektor poradni.

5. W skład Zespołu wchodzą:

 1. dyrektor poradni lub upoważniona przez niego osoba – jako przewodniczący Zespołu;
 2. psycholog;
 3. pedagog;
 4. lekarz;
 5. inni specjaliści, jeżeli ich udział w pracach Zespołu jest niezbędny;

6. Pracą Zespołu kieruje jego przewodniczący.

7. Zespoły orzekają na wniosek rodziców (prawnych opiekunów dziecka) zwanych „wnioskodawcą”.

8. Szczegółowe zasady dotyczące działania Zespołów Orzekających, uprawnień rodziców (prawnych opiekunów dziecka), danych zawartych we wnioskach i orzeczeniach oraz postępowania odwoławczego – zawierają przepisy zawarte w rozporządzeniu MEN z dnia 07 września 2017r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz.U. z dnia 14 września 2017, Poz 1743), oraz regulamin zespołów orzekających przy PPP w Ostrzeszowie.

§ 6. 1. Poradnia wydaje opinie w sprawach:

 1. wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej;
 2. odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego;
 3. dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania
  do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia;
 4. zwolnienia ucznia z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego,
 5. objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej;
 6. udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki;
 7. przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy;
 8. pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej;
 9. zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu;
 10. braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych;
 11. objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu;
 12. objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub placówce;
 13. o specyficznych trudnościach w uczeniu się;
 14. inne opinie o przebadanych zgodnie z przepisami prawa oświatowego;

2. Opinia zawiera:

1) oznaczenie poradni wydającej opinię;
2) numer opinii;
3) datę wydania opinii;
3a) podstawę prawną wydania opinii;
4) imię i nazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia, jego numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania, nazwę i adres odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki oraz oznaczenie odpowiednio oddziału przedszkolnego, oddziału w szkole lub grupy wychowawczej w placówce, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza;
5) określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka albo pełnoletniego ucznia oraz opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie dziecka albo pełnoletniego ucznia, w odniesieniu do problemu zgłaszanego we wniosku o wydanie opinii;
5a) stanowisko w sprawie, której dotyczy opinia oraz szczegółowego jego uzasadnienie;
6) wskazania dla nauczycieli dotyczące pracy z dzieckiem albo pełnoletnim uczniem;
6a) wskazania dla rodziców dotyczące pracy z dzieckiem albo wskazania dla pełnoletniego ucznia, które powinien stosować w celu rozwiązania zgłaszanego problemu;
7) imiona i nazwiska oraz podpisy specjalistów, którzy sporządzili opinię;
8) podpis dyrektora poradni;

3. Opinie wydaje się na pisemny wniosek rodzica dziecka albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia, w terminie nie dłuższym niż 30 dnia, w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku o wydanie opinii. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie. Na pisemny wniosek odpowiednio rodziców albo pełnoletniego ucznia, poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza.

4. Osoba składająca wniosek może dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, a w przypadku dziecka uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub placówki – także opinię nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w przedszkolu, szkole lub placówce.

5. Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, na wniosek poradni, rodzic dziecka przedstawia zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, a pełnoletni uczeń – zaświadczenie lekarskie o swoim stanie zdrowia, zawierające informacje niezbędne do wydania opinii.

5a). Jeżeli ze względu na konieczność przedstawienia zaświadczenia, o którym mowa w ust. 5, nie jest możliwe wydanie przez poradnię opinii w terminie określonym w ust. 3, opinię wydaje się w ciągu 7 dni od dnia przedstawienia zaświadczenia.

6. Opinię podpisuje dyrektor poradni lub osoba wyznaczona przez organ prowadzący do zastępowania dyrektora w czasie jego nieobecności, używając pieczątki podłużnej o treści:
Z up. Dyrektora, imię i nazwisko, zajmowane stanowisko oraz osoby przeprowadzające proces diagnostyczny.

a) W celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych dziecka albo pełnoletniego ucznia, poradnia może zwrócić się do dyrektora odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza,
o wydanie opinii nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów,
o których mowa w ust. 4, informując o tym osobę składającą wniosek;

7. Na pisemny wniosek rodzica albo pełnoletniego ucznia, poradnia wydaje informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni.

§ 6.2. Poradnia współdziała z innymi poradniami, placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom realizując różnorodne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej ujęte w § 3 niniejszego statutu. Szczegółowe uzgodnienia dotyczące zasad realizacji zadań wspólnie z partnerem lub na jego rzecz ustala dyrektor poradni z osobą wyznaczoną do reprezentowania drugiej strony.

Rozdział 3
Organy Poradni oraz ich kompetencje

§ 7. 1. Organami poradni są:
1) dyrektor poradni;
2) rada pedagogiczna;

2. Dyrektor poradni – kieruje działalnością poradni i reprezentują ją na zewnątrz.

3. Do obowiązków dyrektora należy:
1) kierowanie całokształtem działalności poradni w oparciu o przepisy prawa
z obszaru oświaty i inne przepisy szczegółowe;
2) opracowanie dokumentów programowo-organizacyjnych poradni;
3) opracowanie zakresu obowiązków wszystkich pracowników;
4) dobór i zatrudnianie pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych;
5) sprawowanie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego;
6) dokonywanie oceny dorobku zawodowego pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych;
7) zapewnianie bezpieczeństwa i higieny pracy;
8) realizowanie uchwał rady pedagogicznej;
9) dbałość o majątek poradni i powierzanie odpowiedzialności materialnej podległym pracownikom;

4. Dyrektor poradni ma prawo do:
1) wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom poradni;
2) zatrudniania i zwalniania wszystkich pracowników poradni;
3) premiowania i nagradzania pracowników oraz udzielania kar porządkowych;
4) decydowania o wewnętrznej organizacji pracy poradni i jej bieżącego funkcjonowania;
5) wydatkowania środków finansowych przyznanych na działalność poradni;
reprezentowania poradni na zewnątrz i podpisywania dokumentów i korespondencji;
6) występowania z wnioskami (po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej) o nagrody
i odznaczenia dla pracowników poradni;

5. Dyrektor odpowiada za:
1) poziom dydaktyczny i organizacyjny placówki;
2) zgodność funkcjonowania poradni z przepisami prawa z obszaru oświaty
i niniejszego statutu;
3) celowe wykorzystanie środków zapewnionych na działalność poradni;
4) prowadzenie dokumentacji poradni i spraw pracowniczych;

6. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go osoba wyznaczona do tego celu przez organ prowadzący.

§ 8. 1. Pracownicy poradni tworzą Radę Pedagogiczną, która jest kolegialnym organem poradni.

1a. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły lub placówki po zaopiniowaniu przez radę szkoły lub placówki;
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole lub placówce, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły lub placówki oraz radę rodziców;
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki;
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki;
1b. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy szkoły lub placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, oraz organizację kwalifikacyjnych;
kursów zawodowych, jeżeli szkoła lub placówka takie kursy prowadzi;
2) projekt planu finansowego szkoły lub placówki;
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4) propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
2. Szczegółowe zasady organizacji pracy Rady Pedagogicznej, zakres i formy jej działania określa Regulamin Rady Pedagogicznej, ustalony przez Radę Pedagogiczną;

§ 9. 1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu i uchwala statut poradni.

2. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w poradni. Organ uprawniony
do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić
o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

Rozdział 4
Organizacja Poradni

§ 10. Podstawą prawną działalności poradni jest decyzja Wydziału Oświaty i Kultury Prezydium Powiatowego Rady Narodowej w Ostrzeszowie z dnia 28 września 1968 r. o powołaniu Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Ostrzeszowie oraz decyzja Nr 10 Kuratora Oświaty w Kaliszu z dnia 29 października 1993 r. w sprawie organizacji i zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz innych publicznych poradni specjalistycznych w województwie kaliskim.

§ 11. Poradnia udziela pomocy uczniom, rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół
i placówek mających siedzibę na terenie działania poradni, a w przypadku dzieci
i młodzieży oraz rodziców dzieci nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub placówki ze względu na miejsce ich zamieszkania w rejonie działania poradni.

§ 12. Na podstawie porozumienia zawartego między organami prowadzącymi poradnie, poradnia może udzielać pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom
z przedszkoli, szkół i placówek niemających siedziby na terenie działania poradni oraz niezamieszkałych na terenie działania poradni dzieciom i rodzicom dzieci nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub placówki.

§ 13. Podstawą działalności poradni jest jej Statut.

§ 14. 1. Szczegółową organizację poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny poradni opracowany przez dyrektora poradni, a zatwierdzony przez organ prowadzący poradnię i zaopiniowany przez organ nadzoru pedagogicznego.

2. W arkuszu organizacji poradni zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników poradni, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz ogólną liczbę godzin każdego z pracowników, teren działania poradni.

§ 15. Poradnia działa w ciągu całego roku jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.

§ 16. Poradnia jest czynna 5 dni w tygodniu w godzinach zgodnych z tygodniowym planem pracy. Ustala się godziny pracy Poradni, które są dostępne do informacji na tablicy w sekretariacie lub na stronie Facebook Poradni. Hierarchię ważności poszczególnych zadań Poradni określają aktualne potrzeby środowiska lokalnego i przepisy prawne.

§ 17. 1. Poradnia zatrudnia pracowników pedagogicznych: psychologów, pedagogów
i logopedów, posiadających kwalifikacje zgodne z przepisami prawa. W poradni mogą być zatrudnieni inni specjaliści w zależności od potrzeb.

2. W poradni zatrudnia się lekarza. Do zadań lekarza należy konsultowanie problemów medycznych dzieci i młodzieży w związku z wydawaniem przez Zespoły Orzekające orzeczeń i opinii.

4. Liczbę pracowników pedagogicznych poradni ustala, na wniosek dyrektora, organ prowadzący.

§ 18. 1. Poradnia zatrudnia pracowników administracji i obsługi.

2. Liczbę pracowników administracji i obsługi ustala dyrektor poradni w zależności od potrzeb, po uzgodnieniu z organem prowadzącym.

§ 19. Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana również przez wolontariuszy – według przepisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia
1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych ( z późn. zm.).

Rozdział 5
Prawa i obowiązki pracowników Poradni

§ 20. 1. Wszystkich pracowników poradni obowiązuje tajemnica służbowa.

2. Pracowników poradni zatrudnia i zwalnia, z zachowaniem przepisów prawa pracy oraz przepisów zawartych w Karcie Nauczyciela, dyrektor poradni.

3. Wynagrodzenie pracownika pedagogicznego poradni oblicza się na podstawie obowiązujących stawek wynagrodzenia zasadniczego ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej oraz w oparciu o Regulamin Rady Powiatu Ostrzeszowskiego.

4. Pracownicy poradni są odpowiedzialni, za jakość swojej pracy, poprawność merytoryczną diagnozy, dobór metod diagnostycznych i terapeutycznych, prowadzenie uporządkowanej dokumentacji oraz bezpieczeństwo powierzonych ich opiece dzieci i młodzieży.

§ 21. Zakres zadań pracowników poradni.
Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
9) inne zadania, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i potrzebami środowiska;
3. Do zadań logopedy należy:
1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;
2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
4. Do zadań osoby (psychologa/pedagoga) realizującego zadania doradcy zawodowego należy:
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę;
5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
6) wspieranie nauczycieli, wychowawców;
§ 22. Pracownicy pedagogiczni mają prawo do:
1) prowadzenia badań diagnostycznych zgodnie z obowiązującymi metodami diagnozowania i dokonywania ich doboru;
2) prowadzenia zajęć terapeutycznych według własnej koncepcji;
3) wypoczynku określonego w rocznym planie urlopów;
4) nagród, wyróżnień i odznaczeń;

§ 23. Prawa i obowiązki pracowników pedagogicznych określają odrębne przepisy.

§ 24. 1. Pracowników niepedagogicznych zatrudnia i zwalnia, z zachowaniem przepisów Kodeksu Pracy dyrektor poradni, działając z upoważnienia organu prowadzącego.

2. Zakres obowiązków i odpowiedzialności pracowników niepedagogicznych ustala dyrektor poradni.

3. Wynagrodzenie tych pracowników oblicza się na podstawie stawek zaszeregowania
dla pracowników samorządowych oraz wewnętrznego regulaminu wynagradzania.

§ 25. Pracownicy administracji odpowiadają za:
1) sprawne funkcjonowanie sekretariatu;
2) za prawidłowe zabezpieczenie dokumentów i pieczątek;
3)za ewidencjonowanie, uporządkowanie i przechowywanie dokumentacji według obowiązujących zasad;
4) za staranne przepisywanie materiałów;
5) za dochowanie tajemnicy służbowej;

§ 26. Pracownicy obsługi odpowiadają za szeroko rozumiany porządek na terenie poradni
i wokół niej.

§ 27. Szczegółowy przydział czynności oraz zakres obowiązków dla pracowników niepedagogicznych poradni załączony jest do akt osobowych.

Rozdział 6
Postanowienia końcowe

§ 28. Poradnia używa pieczątek podłużnej o treści:

1) PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
ul. Generała Sikorskiego 19, 63-500 Ostrzeszów tel/fax. 62-732-03-67 , kom. 519332785
NIP 514-02-00-919

2) PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
ul. Generała Sikorskiego 19, 63-500 Ostrzeszów tel/fax. 62-732-03-67 , kom. 519332785
NIP 514-02-00-919 REGON 000694267

§ 29. Zmiany w Statucie poradni mogą być wprowadzane uchwałą rady pedagogicznej.

§ 30. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej poradni określają odrębne przepisy.

§ 31. 1. Poradnia prowadzi i przechowuje następującą dokumentację:
1) wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni, zawierający numer nadany przez poradnię przy zgłoszeniu, imię (imiona)
i nazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia, jego datę urodzenia, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serie i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz adres zamieszkania;

1a) rejestr wydanych opinii i rejestr wydanych orzeczeń, zawierający numer określony
w pkt 1, numer opinii lub orzeczenia oraz datę ich wydania,
2) dokumentację badań;
3) roczne plany pracy;
4) sprawozdania statystyczne z ich realizacji;
5) roczne plany nadzoru pedagogicznego;
6) indywidualne dzienniki pracy pracowników pedagogicznych poradni;
7) dzienniki zajęć specjalistycznych – indywidualnych i grupowych;
8) protokolarz posiedzeń rady pedagogicznej;
9) protokolarz posiedzeń Zespołów Orzekających;
10) inną dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami;

2. Pracownicy poradni znają zasady ochrony danych osobowych i przestrzegają ich
w swojej pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U.2016. poz. 922 ze zm.), rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U.2004.100.1024) oraz w związku z art. 265 do 269 Kodeksu karnego o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.1997.88.553 ze zm.)

§ 32. Zmiana/nowelizacja dot. Rozdziału 1 § 11 i rozdział 2 § 4 – wprowadzony uchwałą nr 7/2017/2018 Rady Pedagogicznej z dnia 13 listopada 2017r.