62 732 03 67 | 519 332 785 sekretariat@poradniaostrzeszow.pl

Formy pracy prowadzone przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ostrzeszowie

WCZESNA INTERWENCJA I WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI
• diagnozowanie rozwoju małego dziecka,
• prognozowanie osiągnięć w nauce czytania i pisania,
• terapia pedagogiczna dla dzieci z nieharmonijnym rozwojem – wspieranie w osiągnięciu gotowości szkolnej,
• terapia psychologiczna dzieci z zaburzeniami rozwoju,
• udostępnianie rodzicom zestawów ćwiczeń usprawniających rozwój psychoruchowy,
• wczesna interwencja logopedyczna,
• porady i konsultacje

POMOC LOGOPEDYCZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
• diagnozowanie (logopedyczne i neurologopedyczne),
• przesiewowe badania logopedyczne,
• terapia logopedyczna, w tym terapia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
• porady i konsultacje

WSPIERANIE UCZNIÓW W PRZEZWYCIĘŻANIU TRUDNOŚCI DYDAKTYCZNYCH I WYCHOWAWCZYCH
• konsultacje i poradnictwo,
• diagnozowanie psychologiczne, pedagogiczne uczniów:
– z trudnościami w nauce (na każdym etapie edukacyjnym),
– w czytaniu, pisaniu i liczeniu,
– z trudnościami wychowawczymi,
• terapia psychologiczna dla uczniów z zaburzeniami emocjonalnymi i osobowościowymi,
• terapia pedagogiczna dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
• zajęcia integrujące i poprawiające komunikację w grupie,
• zajęcia socjoterapeutyczne dla różnych grup wiekowych,
• neuroterapia (Biofeedback EEG i RSA),
• mediacje w szkole,
• zajęcia zespołowe z zakresu np. efektywnych metod uczenia się, walka ze stresem i inne (do uzgodnienia z Poradnią),
• warsztaty umiejętności psychologicznych dla uczniów szkół podstawowych i średnich.

POMOC UCZNIOM SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYM
• wspieranie rozwoju emocjonalnego poprzez np.: wzmacnianie samooceny, radzenie sobie z krytyką, rozpoznawanie swoich mocnych i słabych stron,
• diagnozowanie i opiniowanie (wcześniejsze rozpoczęcie nauki szkolnej, opiniowanie indywidualnego programu lub toku nauki),
• porady i konsultacje.

DORADZTWO ZAWODOWE
• warsztaty dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej,
• warsztaty samopoznania dla młodzieży ( III i IV etap edukacyjny),
• diagnozowanie uczniów pod kątem doradztwa zawodowego (zainteresowania, uzdolnienia, temperament, możliwości),
• porady i konsultacje.

ZAPOBIEGANIE PATOLOGII SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJA
• diagnozowanie dzieci i młodzieży z trudnościami wychowawczymi,
• diagnozowanie niedostosowania społecznego i zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
• prowadzenie zajęć zespołowych oraz indywidualnych dla dzieci i młodzieży:
– z problemami adaptacyjnymi,
– z problemami emocjonalnymi,
– zagrożonych niedostosowaniem,
– zagrożonych uzależnieniem.

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE DLA RODZICÓW
• porady i konsultacje indywidualne,
• psychologiczna terapia rodzin,
• spotkania z rodzicami z szeroko pojętego zakresu problemów edukacyjnych i wychowawczych, problemów uzależnień, postępowania z dzieckiem zdolnym, zagadnień związanych z rozwojem mowy, powodzeniem w nauce czytania i pisania, (szczegółowa tematyka do uzgodnienia),
• zajęcia warsztatowe „Praca nad kontaktem z dzieckiem – Troski, kompetencje, zasoby”,
• mediacje w sprawie dziecka,
• udostępnianie materiałów informacyjnych, zestawów ćwiczeń.

WSPARCIE PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK
• diagnozowanie dzieci/uczniów,
• wspieranie w realizacji kształcenia dzieci i uczniów niepełnosprawnych,
• monitorowanie i konsultowanie przebiegu procesu edukacyjnego uczniów ze szczególnymi trudnościami oraz uczniów zdolnych,
• mediacje w sprawie ucznia,
• spotkania coachingowe dla nauczycieli (indywidualne lub grupowe),
• konsultacje w szkołach w ramach pracy terenowej oraz w Poradni,
• prowadzenie szkoleniowych rad pedagogicznych (szczegółowe tematy i terminy do wcześniejszego uzgodnienia z pracownikami pedagogicznymi Poradni),
• zajęcia warsztatowe według potrzeb,
• współpraca w zakresie rozwiązywania problemów dydaktycznych oraz wychowawczych,
• współpraca z dyrektorem i nauczycielami w dokonaniu diagnozy potrzeb szkoły i pracujących w niej nauczycieli,
• pomoc w zaplanowaniu, wdrożeniu oraz podsumowaniu działań służących rozwiązaniu zdiagnozowanych problemów,
• praca w ramach sieci wsparcia:
– konsultacje dla pedagogów szkolnych i nauczycieli,
– spotkania dla logopedów,
– spotkania dla młodych nauczycieli/wychowawców,
– spotkania dla terapeutów pedagogicznych,
– spotkania dla dyrektorów,
– inne, wg zapotrzebowania.